Seminarski rad sta je komunikacija

ŠTA JE KOMUNIKACIJA

U današnje vreme komunikacija  je osnova nase civilizacije. Život bez nje je nezamisliv. Svaki  poslovni kontakt ostvaruje se putem komunikacije.

Umetnost komuniciranja ,kao komunikološka veština,predstavlja osnov za uspeh svake  komunikacijske aktivnosti.

Komunikacija je proces slanja i primanja poruka.Proces komunikacije sadrži devet

osnovnih elemenata:

I STRANE u komuniciranju:

1.Komunikator (pošiljalac)

2.Recepijent (primalac)

II INSTRUMENTI  komuniciranja:

3.Poruka

4.Komunikacioni  kanal( medij prenosa poruke)

5.Povratna informacija (feedback)

III FUNKCIJE  komuniciranja:

6.Kodiranje (kreiranje poruke)

7.Enkodiranje(upućivanje  poruke)

8.Dekodiranje (prijem i tumačenje poruke)

9.Reenkodiranje (odgovaranje)

Proces komunikacije da bi bolje shvatili, možemo prikazati  na sledeći način:

Ko kaže….šta….na koji način….kome….i sa kakvim učinkom?

Poruka putuje kroz komunikacioni kanal. Glavni komunikacioni kanali su: novine,radio,plakat,razgovor licem u lice,faks,e-mail,Web stranice,film,televizija,telefon itd. Kada naša poruka stigne do recepijenta(primaoca) on treba da je protumači ,a to znači da je dekodira rastumači poruku.Kada primaoc shvati poruku on odgovara na nju što se zove reenkodiranje.Poruka ili informacija najkorisnija je kada je tačna,pravovremena,potpuna i važna. Najbolji primer je ova poučna priča o tri sita u kojoj ćemo videti sve važne aspekte o informaciji:

„Jednog coveka,koji je dotrčao da mu prenese najnovije vesti ,Sokrat je upitao:

„Stani! Jesi li prosejao ono što želiš da mi kažeš kroz tri gusta sita?

Čovek raskolači oči:“Kakva to tri sita pominješ?“

Sokrat poučljivo prihvati:“Vidim da ti nije poznato.Dakle ,prvo sito je istinoljubljivost.Jesi li proverio istinitost onoga što želiš da mi saopštiš?“

Čovek odvrati:“Pa, čuo sam da se govori…“

Sokrat produži:“Jesi li propustio kroz drugo sito?To je dobrota.Je li ono što želiš da

preneseš zaista dobro?

Čovek malo zastane:“Pa nisam baš siguran…“

Sokrat nastavi:“Pređimo na treće sito.Je li baš nužno da mi to ispričaš?“

Nakon kraćeg oklevanja ,čovek izusti:“Pa nužno baš i nije.“

Na to grčki mudrac zaključi:“Ako nešto nije istinito,ako nije dobro i ako nije nužno,nemoj takvim pričama uznemiravati ni mene ,ni sebe,ni ostale.“

Kvalitetna informacija uvek sadrži korisnu informaciju i tada komunikacija može da bude delotvorna i doprineće dobrom rezultatu što je najvažnije.

Uz povratnu informaciju komunikacijski proces postaje razgovor ili dvosmerna komunikacija.Ona će biti uspešna ,ako poruka stigne neizmenjena ,ako je on razume,ako ispravno proceni njenu važnost i u skladu sa njom reaguje.Šum je sve što prekida i iskrivljuje poruku.Šum može biti smetnja na telefonskim vezama,nepažljivo slušanje sagovornika,loše fotokopije itd. Komunikacija počinje u mislima ,a misli koriste naših pet čula. Bez čulne recepcije(prijema) i percepcije(organizovanja  čulne informacije tj. doživljaja)  dekodirane poruke nema ni dobre komunikacije.

Raznovrsni mirisi mogu imati značajnu ulogu u komunikaciji.Čulo mirisa je dominantnije u prijemu kulinarskih poruka ili informacija. Postoji komunikacija i putem dizajna oblika,boje i zvuka.Oblici –slikama,fizičkim predmetima ili prostorima ,koji se svesno dizajniraju predstavljaju komunikacijski znak ,prenose neku poruku,da bi predstavljali određen komunikacioni sadržaj ,koji se može koristiti u poslovnom svetu. Fotografija u novinama  je ponekad veliki komunikacioni  kanal   između novinara i kupca,jer ona snažnije motiviše kupca da kupi novine i pročita tekst tj. poruku ili informaciju koju novinar želi da prenese.

Na  televiziji možemo videti mnogo primera dobre i loše komunikacije.Reklame nam vizuelno prikazuju svoje poruke ,te slikom i tekstom privlače ljude da kupuju proizvode koji se reklamiraju. Kada pogledamo neku informativnu emisiju primeti ćemo da ljudi ,koji su na visokim funkcijama u našoj zemlji ne znaju da kominiciraju. Najgori vid komunikacije je upadanje u reč jedan drugome. Da bi komunikacija bila uspešna i misli dobro prenesene širokom auditoriju, osnovno pravilo je naučiti pažljivo slušati osobu sa kojom želimo komunicirati. Neizmenično se razmenjuju uloge slušaoca i govornika. To su osnovna pravila ,koja se najmanje poštuju u današnjem društvu. Možemo komunicirati i putem zvuka. U komunikološkom smislu zvuk obuhvata sledeće kategorije:govor,muzika i ostali zvuci. Komunikacija putem glasa- kada čovek govori smireno harmonično on prenosi na nas poruku.Ljudi se se manje oslanjaju na reči ,koliko na glas koji ih izgovara.U telefonskom razgovoru putem glasa možemo da steknemo veliki broj informacija o osobi sa kojom razgovaramo. Uticaj glasa pri objavljivanju vazdušne opasnosti, kada je bombardovan Beograd mnogi  ljudi u Srbiji nikada neće zaboraviti. Svaka emocija izražava se glasom.

Komunikacija putem muzike, kroz nju se izražavaju osećanja komunikatora i ona izaziva i produbljuje osećanja i raspoloženja recepijenata slušalaca. Muzika je komunikacija koja ujedinjuje i stare i mlade ljude, ona uvek budi pozitivna osećanja.

Za nas studente je najvažnija komunikacija na relaciji student profesor. Profesor prenosi svoje znanje ,mišljenje i ponašanje koje je za studente najkorisnije.Njegovo predavanje je ujedno i uticaj na svoje studente, šta treba da rade, koju literaturu da koriste,da bi što bolje savladali  gradivo koje predaje. Povratna informacija je rezultat  studenata na ispitu. Profesor ima komunikaciju planiranja, organizovanja, vođenja  i kontrolisanja (ispiti) studenata. Komunikacione vestine profesora omogućavaju da iskoriste široku lepezu talenata koje pruzaju studenti, da podstiču njihovu samostalnost, timski i individualni rad.

U komunikaciji postoji  jednosmerna i dvosmerna komunikacija. Jednosmerna  je u tome što je veoma brza i uglavnom služi za manifestaciju autoriteta, kao i za krizne situacije(govor Avrama Izraela o vazdušnoj opassnosti)

Dvosmerna komunikacija je sporija što znači da se moraju prenositi ideje ili znanje drugima,ali i slušati njihove.

Postoji verbalna komunikacija . To je komunikacija slanja i primanja poruka putem reči. Može da bude usmena i pismena. U usmenoj komunikaciji izgovorena reč je glavni vid prenošenja informacija. Komunikacioni kanali su razgovor licem u lice,telefonski razgovori ,video, televizija, radio, zvuk na Internetu ITD. Usmena komunikacija  -ispit studenta  licem u lice ima prednost,jer ako student pogreši odmah dobija povratnu informaciju od profesora,koja ga može usmeriti i vratiti na ispravno izlaganje ispita.

Pisana komunikacija ima prednosti,jer pisani dokument ostaje kao trajni dokument,koji se može uvek iznova upotrebiti.To najčešće ima prednosti u sudskim procesima.Prednost je i kada ste u inostranstvu,te putem e-maila možete komunicirati sa svojim profesorom i poslati mu seminarski rad. Prednost je, jer do slanja seminarskog rada može se mnogo puta izmeniti i popraviti,a izgovorena reč može se samo dopunjavati.Slabosti pisane poruke su što oduzima mnogo vremena , jer postoji potreba za sastavljanjem poruke, njenim kucanjem, kopiranjem ili slanjem.Pri pisanom komuniciranju gubi se i lični kontakt.

Usmena komunikacija mnogo jače deluje na studente. Komunikacija je najefikasnija kada koristi vise kanala, kao što su usmene i pisane poruke.

Postoji i neverbalna komunikacija, koja se odnosi na sva namerna i nenamerna značenja, koja nemaju oblik pisane  ili izgovorene reči.Uticaj  neverbalne komunikacijske poruke  sastoji se od neverbalnog dela i neverbalnog dela koji sačinjavaju vokalni deo i govor tela. Vokalni deo obuhvataju ton glasa i njegove promene, glasove, pauza u govoru.Na ispitu profesor odmah oseća po boji glasa i pauza koliko je student učio i koliko je spreman za njegov ispit,jer neverbalne aspekte govora sačinjavaju visina,jačina,jezičke poštapalice,pauze,zapinjanje u govoru,mucanje itd. Drugi aspekt neverbalne komunikacije je govor tela.Student koji nema dovoljno znanja često dodiruje kosu,skreće pogled od profesora,igra se rukama,nemirno sedi.Tim ponašanjem odmah dajemo sliku o sebi profesoru,koji odmah  zna da student nije dovoljno učio za ispit.

www.emagazin.co.yu članak.asp?id=157 Miodrag Kostić

„Informacioni dizajn na Webu ,ova disciplina se pojavila,pre svega kao rezultat potrebe poboljšanja komunikacije na Internetu.Konkretno primenjen na Web,informacioni dizajn bi se mogao definisati kao kombinacija kreiranja i organizovanja sadržaja sajta u kategorije.To je razvoj funkcionalnog i intuitivnog plana ,kojim se korisnik dovodi od tacke A do tačke B putanjom najmanjeg otpora.Rezultat ovog procesa je da se ukupno znanje korisnika sajta uvećalo ,a uz to je postignut i željeni cilj.Informacioni dizajn se primenjuje otkada je i komunikacije među ljudima,samo što mu tada niko nije dao takvo ime.Do nedavno su jedini majstori informacionog dizajna bili  svi koji se bave izdavaštvom,odnosno objavljivanje informacija za širu javnost.Informacioni dizajn je disciplina koja danas doživljava veliki razvoj.Znanja potrebna za ovo zanimanje su grafička komunikacija,tipografija,,psihologija čitanja i učenja…

Sve do nedavno se verovalo da tehnologija može pružiti odgovor na sve probleme u komuniciranju na Webu.Međutim pokazalo se da ni jedan kompjuterski program ne može sam smisleno pripremiti informaciju koja će biti uneta u te programe.Program može olakšati proces komuniciranja,ali poruku moraju pripremiti  ljudi.Na Webu je potreban dobar urednik koji će sadržaju dati smisao.

Informacija  koja nema smisao ima samo jedan žalostan efekat.Ne poštujući pravila informacionog dizajna ne poštujemo svoje vreme ,a ni vreme ljudi sa kojima komuniciramo.Kvalitetno komunicirati znači uz minimum  napora  ostvariti maksimalan efekat u komunikaciji.“

Komunikacija putem e-maila zauzima značajno mesto u našem društvu.E-mail postaje svakodnevnica u svakom vidu poslovanja i učenja. Na fakultetu je to jedan od vidova sa kojim studenti komuniciraju sa profesorima.To je jako brz način komunikacije.Omogućava komunikaciju  u bilo koje vreme i komunikaciju bez obzira na udaljenost.U današnjem društvu Internet je sastavni deo našeg života.

Za dobru komunikaciju od velike je važnosti znati slušati sagovornika. Kao prvo pravilo je naučiti slušati sagovornika sa pažnjom,koncentracijom i dozvoliti sagovorniku da dovrši svoje izlaganje do kraja.Drugo pravilo dobre komunikacije je ne prekidati sagovornika dok govori,što se u našim televizijskim duelima najčešće događa. Mislim da su to prva i osnovna pravila komunikacije. Na dobroj komunikaciji počiva dobar i kvalitetan odnos dvoje ljudi ili grupe.

Na samom početku reč komunikacija deluje jednostavno,ali upoznavajući pravila  komunikacije shvatili smo da je to vrlo složen proces ,ali i osnova svakog društva.

Dobra komunikacija govori o kvalitetnom i dobrom odnosu ljudi, a dobar odnos govori o pozitivnoj  energiji koja nas okružuje i stvara  zdravo društvo. Kada profesor i student ostvare dobru komunikaciju , stvara se dobra atmosfera i veći motiv za učenje i polaganje ispita. Moje mišljenje je da dobra komunikacija uvek donosi pozitivan ishod svakog posla, a loša uvek  uz sebe nosi reč neuspeh. Danas se svi trudimo da dođemo do uspeha, a možda su ljudi zaboravili da je komunikacija  čarobna reč, koja otvara svaka vrata. Malo dete prvo uči da priča sa drugim ljudima, što govori da od samog rođenja učimo kako da komuniciramo.

Dobar profesor je onaj kojeg uvek svi studenti slušaju dok govori, jer svojim umećem komunikacije stvara takvu atmosferu . Profesor koji uvek sasluša svog studenta  uvodi ga u pravila komunikacije .

Osoba koja zna da komunicira uvek deluje lepše, pozitivnije i kulturnije. Ako želimo da u životu budemo različiti od većine , evo prve lekcije , dobra komunikacija je ključ koji otvara sva vrata, pravi put koji će nam uvek doneti uspeh  za kojim svi težimo.

LITERATURA:

Andjela Mikić, Umetnost komuniciranja, Naučno istraživački centar, Užice, 2007.

//http://www.emagazin.co.yu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: